Vilkår og betingelser

Salg og levering

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom kunden og The Color Club i den grad de ikke er fraveket ved uttrykkelig avtale mellom partene.

1. Tilbud og avtale

1.1 Tilbud er bindende for The Color Club i 30 dager fra tilbudsdato.
1.2 Avtale er inngått når kundens aksept er mottatt av The Color Club.
1.3 I tilfeller der kunden ikke uttrykkelig aksepterer tilbudet, er avtale inngått når The Color Club har utstedt en ordrebekreftelse på mottatt bestilling.
1.4 Tilbudet er underlagt følgende betingelser: Materialet og prosessene kan bearbeides maskinelt som angitt i tilbudet. Kunden krever ikke at arbeidet skal utføres i delleveranser i stedet for en samlet leveranse som angitt i tilbudet. Materialet som kunden sender inn, tilsvarer tilbudet fra The Color Club.
1.5 The Color Club forbeholder seg retten til å oppdatere tilbudet og produksjonsplanen hvis informasjonen endres og etter gjennomgang av det opprinnelige materialet som er mottatt.

2. Pris

2.1 Alle priser er eksklusive merverdiavgift og levering.
2.2 Dersom det i perioden frem til The Color Club's utførelse skjer økninger i lønninger, materialpriser, offentlige avgifter eller andre kostnader, har The Color Club rett til å justere prisen med slike dokumenterte økninger.
2.3 Priser i utenlandsk valuta er basert på valutakursen i lokal valuta som gjelder på datoen for tilbudet eller ordrebekreftelsen.
2.4 I tillegg til den oppgitte eller avtalte prisen har The Color Club rett til å kreve betaling for
- Ekstraarbeid som følge av at grunnlagsmaterialet som kunden har levert til The Color Club viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfullt.
- Ekstraarbeid som følge av at kunden ber om rettelser eller endringer i det leverte materialet etter at arbeidet er påbegynt.
- Ekstraarbeid som følge av at kunden lager flere korrekturer enn avtalt i tilbudet.
- Overtid og andre tiltak som er avtalt med kunden etter at avtalen er inngått.
- Lagring, levering, håndtering og forsendelse av kundens digitale eller analoge materiale og verktøy etter at levering har funnet sted.
- Ekstraarbeid som følge av at avtalen ikke kan gjennomføres i kontinuerlig produksjon på grunn av kundens forhold.
2.5 The Color Club forbeholder seg retten til å indeksregulere alle priser årlig. Unntak er faste samarbeidskontrakter hvor det er inngått andre justeringsavtaler.

3. Arkiv (arbeidsfiler og sikkerhetskopier)

The Color Club anser arkiver og arbeidsfiler som interne hjelpemidler.

3.1 Hvis kjøperen ønsker arkivelementer, skal dette avtales ved oppdragets start. Betaling for arkivarbeid inngår ikke i det normale budsjettet for et oppdrag, men skal alltid avtales og betales separat.
3.2 The Color Club er ikke forpliktet til å opprette og vedlikeholde arkiver.
3.3 Arkiv inkluderer, men er ikke begrenset til; Arbeidsfiler fra Photoshop, Indesign, Illustrator, 3D-programmer, Premiere videoredigering, Resolve color grading, VFX After Effects, Fusion, Logic Pro osv.

4. Levering

4.1 Levering skal skje på det tidspunkt som er avtalt med Kunden, med forbehold om forsinkelser eller hindringer forårsaket av
- Kundens handling eller unnlatelse.
- Omstendighetene nevnt i punkt 8.1.
4.2 Ved slike forsinkelser har The Color Club rett til å forlenge leveringstiden eller heve avtalen.
4.3 Dersom en hendelse som nevnt ovenfor medfører at oppfyllelsen av The Color Clubs leveringsforpliktelser blir forsinket, er The Color Club forpliktet til å oppfylle sine leveringsforpliktelser dersom kunden erklærer seg villig til å betale den merpris som The Color Club har beregnet.
4.4 Dersom det ikke er avtalt noe tidspunkt for levering, bestemmer The Color Club tidspunktet for levering.
4.5. Oppfølging av leveransen:
- Vi vil følge opp leveransen tre ganger innen seks uker fra datoen for utsendelse av første versjon av leveransen.
- Hvis det ikke kommer noe svar fra kunden innen denne perioden, anses leveransen som akseptert av kunden, prosjektet anses som avsluttet, og ytterligere revisjoner eller korrigeringer kan kreve ytterligere avtaler eller gebyrer.
- Det er kundens ansvar å kommunisere eventuelle forsinkelser eller hindringer som kan påvirke rettidig tilbakemelding. Prosjektlederen vår vil gjøre sitt ytterste for å ta hensyn til kundens tidsplan og løse eventuelle problemer raskt.
- Ytterligere revisjoner eller rettelser som etterspørres etter at prosjektet er avsluttet, kan være gjenstand for separate avtaler, inkludert eventuelle justeringer av prosjektets tidslinje og honorarer.
- Hvis kunden svarer at godkjenningen avventes, vil prosjektet bli satt på vent.

Alt arbeid som utføres frem til leveringsdatoen, faktureres etter hvert som det påløper.

5. Betaling

5.1 Betaling skal skje enten på den dato som er angitt på tilbudet, ordrebekreftelsen eller fakturaen som siste forfallsdato for betaling, eller kontant ved levering.
5.2 Renter og gebyrer påløper fra forfallsdato i henhold til The Color Clubs til enhver tid gjeldende renter og gebyrer.
5.3 På forespørsel fra The Color Cluber kunden til enhver tid forpliktet til å stille bankgaranti som sikkerhet for betaling. Dersom kravet fremsettes etter at avtalen er inngått, er The Color Club forpliktet til å holde kunden skadesløs for eventuelle kostnader forbundet med dette.

6. Eierskap og opphavsrett

6.1 Opphavsretten til forarbeider og konsepter, kreative presentasjoner, originalmateriale etc. utviklet av The Color Club tilhører The Color Club og kan ikke overføres til tredjepart uten The Color Clubsin godkjenning.

6.2 Bearbeiding, mellomprodukter, materialer, verktøy osv. som The Color Club har stilt til rådighet eller latt stille til rådighet til bruk i forbindelse med leveransen, er The Color Club s eiendom. Dette gjelder uavhengig av om de leverte varene er fakturert separat.
6.3 Gjenstandene som er nevnt i pkt. 6.2 kan bare brukes til arbeid for kunden og kan bare oppbevares i henhold til særskilt avtale om dette.

7. Forsinkelse

7.1 Ved forsinkelse har kunden kun rett til å heve avtalen, med forbehold for bestemmelsen i punkt 3.1, dersom kunden ved avtaleinngåelsen har presisert viktigheten av levering på et bestemt tidspunkt.

8. Mangler

8.1 The Color Club er ikke ansvarlig for feil som kunden ikke har korrigert skriftlig i korrekturer, herunder trykk, digital informasjon, prøvetrykk eller lignende.
8.2 Kunden har fullt ut og endelig godkjent produktet dersom det tas i bruk av kunden eller tredjepart.
8.3 Kunden har ikke rett til prisavslag eller til å nekte å ta imot bestilte varer ved mindre avvik fra godkjent prøve eller avtalt spesifikasjon.
8.4 The Color Club har rett til over- eller underleveranse på inntil 10 % av avtalt opplag. I tilfeller der papir eller annet materiale er produsert spesielt for bestillingen av andre enn leverandøren, har rett til en rimelig
leverandøren, har The Color Club rett til en rimelig mer- eller mindreleveranse utover 10 % av avtalt opplag, men ikke mer enn materialleverandørens leveringsbetingelser.
8.5 Kunden er ansvarlig for umiddelbart å reklamere over en mangelfull leveranse. Hvis det ikke reklameres, eller hvis kunden reklamerer for sent, mister kunden retten til å gjøre mangelen gjeldende. The Color Club har rett til å avhjelpe en mangel hvis dette kan gjøres innen rimelig tid.
8.6 The Color Club er ikke ansvarlig for feil eller mangler som kan tilbakeføres til at kunden har levert papir eller annet materiale til leveransen.
8.7 The Color Club er ikke ansvarlig for feil plassering av lim eller innlagte elementer dersom kunden ikke har gitt The Color Club nøyaktige skriftlige instruksjoner om plasseringen.
8.8 The Color Club gir ingen garanti for manglende eller dobbel nummerering av leveranser som inneholder nummererte verk. Når det gjelder leveranser som inneholder arbeider som er nummerert ved mottak,
vil eventuelle korrigeringer av numre bli belastet ekstra.

9. Ansvar

9.1 Ved forsinkelse eller mangler ved de leverte varene er The Color Club ikke ansvarlig for årsaken til forsinkelsen eller mangelen:
- Feil i eller skade på produksjonsutstyr som beviselig har forårsaket forsinkelse eller skade på produksjonen.
- I tilfelle arbeidskonflikter av noe slag.
- I tillegg enhver omstendighet utenfor The Color Clubsin kontroll, slik som brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsett militær innkalling av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, opprør, oppstand, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, generell vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og andre lignende force majeure-situasjoner.

9.2 Forsinkelse eller mangelfull levering omfattes av en av de omstendighetene som er nevnt i punkt 9.1 eller opphør av virksomheten.

9.3 The Color Club er ikke ansvarlig for kundens driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av kundens rettsforhold til tredjemann, ved forsinkelse eller mangler ved det leverte.
9.4 The Color Club er ansvarlig dersom et levert produkt forårsaker person- eller tingsskade dersom den aktuelle varen etter sin art vanligvis er beregnet på ikke-kommersiell bruk og hovedsakelig brukes av skadelidte i samsvar med dette. The Color Club er kun ansvarlig for kommersiell skade dersom det kan bevises at skaden skyldes feil begått av The Color Club eller dennes ansatte som ikke kunne vært unngått ved kundens kontroll av de leverte produktene. The Color Club er imidlertid aldri ansvarlig for skade på kundens eller andres produksjon, på produkter som er emballert i/merket med de leverte produktene eller på gjenstander som inngår i produksjonen av disse produktene, med mindre det kan bevises at The Color Club har opptrådt grovt uaktsomt. The Color Club er aldri ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste og andre indirekte tap. Dersom The Color Club blir holdt ansvarlig overfor tredjepart som følge av kommersiell skade som overstiger grensene for The Color Clubsitt ansvar, er kunden forpliktet til å holde The Color Club skadesløs for dette samt for saksomkostninger.
9.5 The Color Club er ikke ansvarlig for kundens manglende hjemmel til å gjengi, mangfoldiggjøre eller offentliggjøre skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og annet produktutstyr, herunder design eller annet som kan være underlagt tredjemanns rettigheter. Dersom The Color Club påtar seg ansvar overfor tredjepart som følge av kundens manglende fullmakt til å utøve tredjeparts rettigheter, skal kunden holde The Color Club skadesløs for slikt ansvar.
9.6 The Color Club er ikke ansvarlig for tap av eller skade på eiendeler som originaler, materialer etc. som ikke er The Color Club s eiendom, men som er overlatt av kunden for utførelse av et avtalt oppdrag eller for oppbevaring, herunder oppbevaring av arbeid utført av The Color Club. The Color Club er imidlertid ansvarlig dersom det kan bevises at tapet eller skaden skyldes grov uaktsomhet fra The Color Club eller dennes ansatte. Kunden er ansvarlig for å forsikre varen mot skade og ødeleggelse.
9.7 Reproservice: Kundens kvalitetskontroll påtar seg det fulle ansvar ved oppstart av trykking. Ved feil i trykkformer, herunder trykkplater, film etc., kan The Color Club ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av dette, men er kun forpliktet til å levere nye, korrigerte trykkfiler.

10. Underleverandører

10.1 The Color Club har rett til å la arbeidet helt eller delvis utføres av underleverandører.

11. Periodiske publikasjoner/permanent kontraktsarbeid

11.1 Dersom det ikke er inngått annen avtale med kunden om periodiske publikasjoner/permanente kontrakter, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder.

 

IT- og hostingtjenester

1 Innledende bestemmelser

1.1 I denne Avtalen skal følgende ord og uttrykk ha følgende betydning, med mindre annet følger av sammenhengen
følgende betydning, med mindre annet fremgår av sammenhengen:

Partene
The Color Club og selskapet (Kunden) som er angitt i dette dokumentet og den tilhørende Kontrakten. Avtale
Denne avtalen om The Color Clubs vilkår og betingelser, samt andre avtaler, herunder Kontrakt, inngått mellom partene med vedlegg.

Avtaleperiode
Den perioden som er angitt i avtalen som er inngått mellom partene.

Trafikk
Internett-basert trafikk (IP-trafikk) levert via fiber, trådløse forbindelser (FWA), kobberforbindelser eller andre forbindelser.

Boligfasilitet
Område for oppbevaring av IT- og telekommunikasjonsutstyr som spesifisert i kontrakten.

Kontrakt
Kontrakt signert av partene som spesifiserer leveransen av The Color Clubsine produkter og tjenester.

Indeksjustering
Vi forbeholder oss retten til årlig indeksjustering.

Igangsettingsdag
Den dagen kunden faktisk tar i bruk en tjeneste eller service, inkludert et botilbud.

Klar til bruk
En melding fra The Color Club om at boligfasilitetene, internettforbindelsen eller den bestilte tjenesten kan tas i bruk av kunden.

Leie
En rett til å benytte det i Avtalen spesifiserte husrommet, Fiber eller Krets, mot betaling av vederlag. Leie av bolighus er ikke nødvendigvis en eksklusiv rett, da andre av The Color Clubs kunder kan ha rett til å plassere utstyr i samme bolighus.

1.2 Denne Avtalen regulerer levering av hosting, IT-drift, internettforbindelser, internettrafikk og relaterte tjenester fra The Color Club til Kunden og forholdet mellom Partene for øvrig. De spesifikke tjenestene som Partene er enige om at The Color Club skal levere, er beskrevet i Kontrakter. Slike Kontrakter skal omfattes og reguleres av denne Avtalen med mindre avvik fra denne er spesifikt angitt i Kontrakten.

1.3 Vedlegg som er vedlagt dette dokumentet, Kontrakten eller andre avtaler mellom partene og som er oppført i bl.a. listen over vedlegg til Kontrakten, utgjør en del av Avtalen.

1.4 I tilfelle uoverensstemmelse mellom denne avtalen og en kontrakt, skal kontrakten ha forrang.

1.5 Hvis The Color Club leverer fysiske internettilkoblinger via, men ikke begrenset til, fiber, kobber eller trådløse (FWA) tilkoblinger, skal den aktuelle underleverandørens vilkår og betingelser gjelde for
denne delen av The Color Clubsin tjeneste. Disse har dermed forrang fremfor denne avtalen.

2 Avtaleperiode

2.1 Vilkårene i denne Avtalen og Kontraktene er uoppsigelige for begge Parter i den avtaleperioden som er fastsatt i de enkelte Kontraktene, og som kan sies opp av hver av Partene med 90 dagers skriftlig varsel til utløpet av en måned. Hvis avtalen ikke sies opp senest 30 dager før utløpet, forlenges denne avtalen og kontrakten automatisk med 1 måned på samme vilkår.
med 1 måned på samme vilkår.

2.2 I hver enkelt Kontrakt fastsettes Avtaleperioden for den aktuelle tjenesten.

3 Betalingsforpliktelser

3.1 Prisene og betalingsbetingelsene for tjenestene fremgår av kontraktene. Alle priser er oppgitt i danske kroner (DKK) eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre skatter og avgifter.
3.2 Med mindre annet er spesifikt angitt i den enkelte kontrakt, skal løpende vederlag for tjenester som er fastsatt i kontrakter, betales månedlig i forkant av avtaleinngåelsen eller fra det tidspunktet tjenesten er erklært "klar til bruk" av The Color Club, avhengig av hva som inntreffer først.
3.3 Enhver faktura fra The Color Club skal betales senest 14 dager etter utstedelse.
3.4 Alle betalinger i henhold til Avtalen skal skje uten fradrag eller motregning av noe slag, med mindre annet er avtalt mellom Partene og spesifisert i den aktuelle Kontrakten.
3.5 Hvis Kunden ikke betaler i rett tid, skal Kunden betale renter på det utestående beløpet for den tiden som er gått. Renten skal påløpe og beregnes daglig med en flytende rente på fem (5) prosent per år over den til enhver tid gjeldende diskontoen, og skal beregnes for det antall dager som er gått basert på et år som består av 365 dager fra forfallsdato til faktisk betalingsdato.
faktiske betalingsdato. I tillegg betaler kunden eventuelle inndrivelseskostnader ved manglende betaling og eventuelle tap The Color Club måtte lide som følge av manglende eller forsinket betaling.
3.6 Alle løpende vederlag for tjenester levert av The Color Club Index justeres en gang i året.
3.7 Alle priser og avgifter kan, i tillegg til prisindeksregulering, justeres med én måneds varsel. The Color Club skal informere Kunden om disse reguleringene med minimum én måneds varsel før endringen trer i kraft. Kunden er forpliktet til å betale den regulerte prisen, men kan i så fall velge å si opp avtalen skriftlig med én måneds varsel til The Color Club. Prisøkninger kan imidlertid skje uten varsel dersom disse skjer som følge av regulatoriske eller juridiske forhold samt økninger som stammer fra The Color Clubsine underleverandører.

4 Levering

4.1 The Color Club forplikter seg til å levere de tjenester som er definert i Kontrakten til det tidspunkt som er fastsatt i Kontrakten.
4.2 Tidspunktet for levering av de enkelte tjenestene er fastsatt i Kontrakten.
4.3 Når tjenestene er klare til bruk, skal The Color Club umiddelbart varsle Kunden ved å sende et brev eller en e-post som bekrefter at tjenestene oppfyller de avtalte spesifikasjonene. Kunden
må varsle The Color Club skriftlig innen 5 virkedager etter å ha mottatt denne informasjonen dersom tjenestene ikke oppfyller de avtalte spesifikasjonene. Dersom tjenestene ikke oppfyller spesifikasjonene, må Kunden spesifisere slike forhold skriftlig til The Color Club. Dersom Kunden ikke har gitt melding i henhold til ovenstående innen 5 virkedager etter at The Color Club har informert om at tjenestene er klare til bruk, anses tjenestene å oppfylle spesifikasjonene og alle garantier.
4.4 Hvis kunden finner at tjenestene ikke oppfyller spesifikasjonene, skal partene samarbeide for å identifisere og korrigere eventuelle mangler. Skulle det oppstå en tvist mellom Partene, skal denne løses i minnelighet. Hvis Partene ikke klarer å løse tvisten innen 15 virkedager fra den dagen Kunden melder fra om eventuelle mangler, skal saken overlates til en uavhengig bransjeekspert.
uavhengig bransjeekspert, hvis avgjørelse skal være endelig og bindende. Den uavhengige eksperten skal utpekes etter avtale mellom Partene.

5 Ytterligere forpliktelser for partene

5.1 Hver part skal sørge for alle nødvendige og hensiktsmessige tillatelser og godkjenninger og ellers overholde alle lover, forskrifter og krav fra relevante offentlige myndigheter som gjelder for installasjon, bruk og eierskap av tjenestene som leveres av den parten.

6 Overføring

6.1 Kunden har ikke rett til å overdra rettigheter og forpliktelser til tredjepart, med mindre den overtakende tredjeparten trer inn i alle rettigheter og forpliktelser, og bare hvis The Color Club godkjenner overdragelsen skriftlig. Partene har til enhver tid rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til et tilknyttet selskap, forutsatt at det overdragende selskapet eier minst 50 % og fortsatt garanterer for oppfyllelsen av alle rettigheter og forpliktelser, med mindre partene skriftlig avtaler noe annet.
6.2 Partene har rett til å overføre betalinger i henhold til denne Avtalen til sine respektive bankforbindelser uten at bankforbindelsen trer inn i Avtalen. Dette krever ikke skriftlig samtykke fra den andre Parten.

7 Brudd

7.1 Hver av Partene kan heve Avtalen og enhver Kontrakt umiddelbart ved skriftlig meddelelse til den annen Part, dersom Parten vesentlig misligholder Avtalen eller en Kontrakt, eller dersom Parten blir slått konkurs eller går i betalingsstans.
7.2 Dersom en av Partene misligholder i henhold til punkt 7.1, skal den misligholdende Part, etter skriftlig påkrav, ha 30 dager på seg til å heve/fastsette misligholdet. Dette gjelder likevel ikke betalingsforpliktelser eller forhold som er av en slik art at de ikke kan heves eller etableres.
7.3 The Color Club kan heve Avtalen og Kontraktene skriftlig overfor Kunden dersom sistnevnte har unnlatt å betale den fremlagte fakturaen og ikke innen 10 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra The Color Club har betalt det skyldige beløpet inklusive påløpte renter m.v. (jf. pkt. 3.5).
7.4 Oppsigelse av Avtalen - uansett årsak - skal ikke påvirke Avtalens bestemmelser, som skal fortsette å gjelde eller tre i kraft i tilfelle oppsigelse, og skal ikke påvirke Kundens betalingsforpliktelser til The Color Club i henhold til Avtalen eller Kontraktene.

8 Ansvar

8.1 Etter at leveransen er kunngjort "Klar til bruk", skal The Color Club's forpliktelser være begrenset til The Color Club's vedlikeholdsforpliktelse og eventuelle tjenester som er definert i Avtalen. The Color Club er ikke ansvarlig for forringelse eller skade på tjenester som er beskrevet i denne Avtalen eller for eventuelle funksjonsfeil/feilfunksjon av disse tjenestene, eller utilgjengelighet, forsinkelse, avbrudd eller avbrudd på grunn av Kundens handlinger.
8.2 Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne Avtalen, gjelder følgende:
- Hver av Partene gir kun de garantier som er uttrykkelig nevnt i denne Avtalen og gir således ikke garantier som kan følge av sedvane osv.
- Ingen av Partene skal være ansvarlig overfor den annen Part eller noen annen, herunder dennes morselskap/datterselskap, forhandlere, kunder eller andre sluttbrukere for indirekte tap.
8.3 Kunden samtykker i at Kunden må overholde alle gjeldende lover og forskrifter i forbindelse med Kundens virksomhet. Kunden er innforstått med at The Color Club ikke utøver noen som helst kontroll over innholdet i informasjonen som Kunden sender fra The Color Clubsitt datasenter, og at det er Kundens eget ansvar å sørge for at informasjonen som Kunden sender og mottar er i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Kunden bekrefter at han har lest og akseptert punkt 11 "Retningslinjer for akseptabel bruk".
8.4 The Color Club er ikke ansvarlig for skade på eller forsikring av Kundens utstyr, med mindre forsikring av Kundens utstyr er spesifikt inkludert som en tjeneste i Kontrakten.
8.5 The Color Clubsin maksimale kompensasjon til Kunden kan ikke overstige et beløp tilsvarende det Kunden har betalt til The Color Club de siste 6 månedene etter at kravet ble fremsatt.

9 Konfidensialitet

9.1 Partene forplikter seg til å:
- Behandle all informasjon som gis og/eller mottas om hverandres forhold strengt konfidensielt.
- Ikke å videreformidle slik konfidensiell informasjon til tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra parten, og kun å bruke konfidensiell informasjon til det formålet som er beskrevet i denne avtalen. Forholdene nevnt i punkt 9.3 er imidlertid unntatt.
9.2 Konfidensiell informasjon er all informasjon om den andre Partens virksomhet eller forretningsforhold som en Part har mottatt direkte eller indirekte, muntlig eller skriftlig, i forbindelse med utførelsen av oppgavene. Unntatt fra dette er imidlertid informasjon som er eller blir offentlig tilgjengelig på annen måte enn ved en av Partenes mislighold.
9.3 Partene har rett til å utlevere informasjon til myndighetene for å oppfylle rettslige forpliktelser. Ved utlevering av informasjon er den Part som utleverer slik informasjon forpliktet til å bevare konfidensialitet i størst mulig utstrekning.
9.4 Denne taushetsplikten gjelder for begge Parter også etter at det gjensidige avtaleforholdet er opphørt.

10 Garantier

10.1 Kundens garantier Kunden er kjent med de lover og regler som gjelder for Kundens virksomhet. Kunden dokumenterer og garanterer at så lenge denne Avtalen er gyldig, vil Kundens virksomhet ikke inneholde eller
virksomhet ikke vil inneholde eller overføre materiale som er i strid med gjeldende lovgivning. Hvis kunden bryter loven og/eller ikke overholder The Color Clubs brukerpolicy i henhold til punkt 11, vil The Color Club etter The Color Clubs eget skjønn på en hvilken som helst måte hindre tilgang til slikt ulovlig materiale og/eller slutte å levere tjenester til kunden, herunder suspendere eller avbryte leveranser til kunden med umiddelbar varsel.
10.2 Color Clubs garantier
(a) Color Clubs servicenivåavtale (SLA) gjelder hvis det er angitt i kundens kontrakt.

(b) Ingen andre garantier. Bortsett fra garantiene i underpunkt (a) ovenfor, gjør The Color Club alle andre tjenester, produkter og områder tilgjengelige slik de er og eksisterer. The Color Club gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, og The Color Club fraskriver seg alt ansvar med hensyn til oppførsel, tilfredsstillende kvalitet, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål, samt garantier som følger av handelspraksis, skikk og bruk.
(c) Ingen garanti for tjenester kontrollert av tredjeparter. Selv om The Color Club tilbyr kunden tilkobling til Internett, kan The Color Club ikke kontrollere informasjonsflyten til og fra The Color Club datasentre til andre deler av Internett. Slike strømmer avhenger i stor grad av ytelsen til Internett-tjenester som leveres eller kontrolleres av tredjeparter. Disse tredjepartene kan føre til at The Color Clubkundens forbindelser blir brutt eller svekket, men The Color Club kan ikke garantere at slike tilfeller ikke vil oppstå, og The Color Club fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med slike tilfeller.

11 Retningslinjer for akseptabel bruk

Alle The Color Club -kunder er ansvarlige for å lese og forstå disse retningslinjene for akseptabel bruk. Handlingene som er beskrevet nedenfor, defineres av The Color Club som "systemmisbruk" og er ikke tillatt. Eksemplene som er beskrevet nedenfor, er ikke uttømmende og er kun tatt med for å veilede og informere The Color Clubsine kunder. Hvis kunden er usikker på om en handling eller bruk av systemet er tillatt, er det kundens ansvar å kontakte The Color Club. Følgende aktiviteter er absolutt ikke tillatt, og The Color Club har rett til å ta de nødvendige skritt for å stoppe disse aktivitetene, inkludert suspensjon og oppsigelse av tjenestene som leveres til kunden. Se også punkt 10.1 ovenfor. Generelt kan kunden ikke bruke The Color Clubs nettverk, servere eller tjenester til å:
- bryte gjeldende lover, regler og retningslinjer
- bryte "retningslinjer for akseptabel bruk" for nettverk, maskiner eller servere som nås ved bruk av The Color Clubs nettverk
- krenke andres personvern
- bryte retningslinjene for sending av markedsføringsmateriale via e-post Uautoriserte aktiviteter omfatter også, men er ikke begrenset til:
- uautorisert bruk (eller forsøk på uautorisert bruk) av maskiner og nettverk
- forsøk på å kompromittere nettsteder og servere (f.eks. tjenestenektangrep)
- forfalskning av topptekstinformasjon eller brukeridentifikasjon
- distribusjon av ondsinnede programmer til nettverk eller maskiner (f.eks. virus, ormer, trojanske hester osv.)
- overvåke eller skanne andre nettverk uten tillatelse
- ødelegge sikkerheten eller forstyrre Internett-kommunikasjonen, inkludert å gi (tilgang til) data som kunden ikke skal ha tilgang til, eller logge på en server som kunden ikke skal ha tilgang til.
- utføre noen form for nettverksovervåking (f.eks. pakkesniffing) for å innhente data som ikke er tiltenkt Kunden
- forsøke å omgå brukerautentisering eller sikkerheten til en vert eller et nettverk ("cracking")
- bruke programmer/skript/kommandoer eller sende meldinger av noe slag som er utformet for å ødelegge eller forstyrre maskiner, servere og nettverk - både lokalt eller via Internett
- sende uoppfordret masseutsendelse av e-post ("SPAM")
- vedlikeholde og drive et åpent e-postrelé
- samle inn e-postadresser fra Internett i den hensikt å sende uønsket masseutsendelse av e-post ("SPAM")
- sende eller motta opphavsrettskrenkende eller ulovlig materiale
- lagre ulovlig materiale på servere, maskiner, utstyr osv. som befinner seg på eller er koblet til The Color Clubsitt nettverk.

- oppgir falske eller uriktige opplysninger i registreringsskjemaer
- prøve å forstyrre eller ødelegge måten The Color Club måler båndbreddeforbruk, strøm og andre tjenester på.
tjenester.

12 Force Majeure

12.1 Ingen av Partene er forpliktet til å yte erstatning ved manglende oppfyllelse av kontrakten som skyldes forhold utenfor Partenes kontroll, herunder - og i den utstrekning slik tjeneste er forhindret (direkte eller indirekte) som følge av - streik, lockout, streik, myndighetsinngrep, manglende eller forsinket myndighetsgodkjenning, opprør, væpnet konflikt, ulykke, mangel på råvarer eller normale transportmidler, krigshandlinger, terrorisme, naturkatastrofer eller enhver annen årsak utenfor det Partene med rimelighet kan forventes å kontrollere.

13 Lovvalg, verneting, tolkning og tvisteløsning

13.1 Denne avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med dansk lov.
13.2 Partene forplikter seg til gjennom forhandlinger å forsøke å finne en minnelig løsning på tvister og å gjøre dette på en slik måte at normal drift eller normal produksjon ikke påvirkes. Dersom det ikke oppnås en minnelig løsning etter forhandlinger, skal saken avgjøres endelig og bindende ved voldgift i henhold til det danske voldgiftsinstituttets regler eller ved danske domstoler etter eget valg.
The Color Clubetter eget valg.

14 Ulike forhold

14.1 I forbindelse med markedsføring samtykker Kunden i at The Color Club kan bruke Kundens navn og logo og ikke-konfidensielt markedsføringsmateriell og bilder, samt kort beskrive Kundens virksomhet overfor andre kunder og i The Color Clubsitt markedsføringsmateriell - herunder på The Color Clubsin hjemmeside.
14.2 The Color Club og kunden er uavhengige selskaper, og denne avtalen etablerer ikke et partnerskap, joint venture, ansettelses-, franchise- eller agentavtale eller lignende mellom The Color Club og kunden.