Villkor och bestämmelser

Försäljning och leverans

Följande försäljnings- och leveransvillkor ska gälla mellan kunden och The Color Club i den utsträckning de inte frångås genom uttrycklig överenskommelse mellan parterna.

1. Erbjudande och avtal

1.1 Offerter är bindande för The Color Club i 30 dagar från offertens datum.
1.2 Ett avtal ingås när kundens accept har mottagits av The Color Club.
1.3 I de fall kunden inte uttryckligen accepterar erbjudandet ingås ett avtal när The Color Club har utfärdat en orderbekräftelse på en mottagen order.
1.4 Erbjudandet är föremål för följande villkor: Material och processer kan bearbetas maskinellt i enlighet med vad som anges i erbjudandet. Kunden kräver inte att arbetet ska utföras i delleveranser istället för en övergripande leverans enligt vad som anges i erbjudandet. Det av kunden överlämnade materialet motsvarar den av The Color Club överlämnade offerten.
1.5 The Color Club förbehåller sig rätten att uppdatera offert och produktionsplan om briefingen förändras och efter genomgång av erhållet originalmaterial.

2. Pris

2.1 Alla priser är exklusive moms och leverans.
2.2 Om det under tiden fram till The Color Club:s prestation sker höjningar av löner, materialpriser, offentliga avgifter eller andra kostnader, har The Color Club rätt att justera priset med sådana dokumenterade höjningar.
2.3 Priser i utländsk valuta baseras på den växelkurs i lokal valuta som gäller på dagen för erbjudandet eller orderbekräftelsen.
2.4 Utöver det offererade eller avtalade priset har The Color Club rätt att kräva betalning för
- Extra arbete till följd av att det grundmaterial som kunden tillhandahåller The Color Club visar sig vara ofullständigt, olämpligt eller felaktigt.
- Extra arbete som en följd av att kunden begär korrigeringar eller ändringar av det levererade materialet efter det att arbetet har påbörjats.
- Extraarbete till följd av att beställaren gör fler korrektur än vad som avtalats i offerten.
- Övertid och andra åtgärder som överenskommits med kunden efter avtalets ingående.
- Förvaring, leverans, hantering och transport av Kundens digitala eller analoga material och verktyg efter det att leverans skett.
- Extraarbete till följd av att avtalet inte kan genomföras i kontinuerlig produktion på grund av kundens omständigheter.
2.5 The Color Club förbehåller sig rätten att indexera samtliga priser årligen. Undantag är fasta samarbetsavtal där andra justeringsöverenskommelser har träffats.

3. Arkiv (arbetsfiler och säkerhetskopior)

The Color Club betraktar arkiv och arbetsmappar som interna hjälpmedel.

3.1 Om beställaren kräver arkivinslag ska detta avtalas vid uppdragets början. Betalning för arbete med arkiv ingår inte i den normala budgeten för ett jobb, utan måste alltid avtalas och betalas separat.
3.2 The Color Club är inte skyldig att skapa och underhålla arkiv.
3.3 Arkiv inkluderar, men är inte begränsat till; Arbetsfiler från Photoshop, Indesign, Illustrator, 3D-program, Premiere videoredigering, Resolve color grading, VFX After Effects, Fusion, Logic Pro, etc.

4. Leverans

4.1 Leverans ska ske vid den tidpunkt som överenskommits med Kunden, med förbehåll för förseningar eller hinder orsakade av
- Kundens handling eller underlåtenhet.
- De omständigheter som avses i punkt 8.1.
4.2 Vid sådana förseningar har The Color Club rätt att förlänga leveranstiden eller häva avtalet.
4.3 Om en händelse enligt ovan medför att fullgörandet av The Color Club:s leveransskyldighet försenas, är The Color Club skyldig att fullgöra sin leveransskyldighet om kunden förklarar sig villig att betala det av The Color Club beräknade tilläggspriset.
4.4 Om ingen tidpunkt för leverans har avtalats, kommer The Color Club att fastställa tidpunkten för leverans.
4.5. Uppföljning av leverans:
- Vi kommer att följa upp tre gånger inom sex veckor från det datum då vi skickade den första versionen av leveransen.
- Om kunden inte hör av sig inom denna period anses leveransen vara accepterad av kunden, projektet anses vara avslutat och ytterligare revideringar eller korrigeringar kan kräva ytterligare avtal eller avgifter.
- Det är kundens ansvar att meddela eventuella förseningar eller hinder som kan påverka återkopplingen i rätt tid. Vår projektledare kommer att göra rimliga ansträngningar för att ta hänsyn till kundens schema och hantera eventuella problem omgående.
- Ytterligare revisioner eller korrigeringar som begärs efter att projektet har avslutats kan omfattas av separata avtal, inklusive eventuella justeringar av projektets tidslinje och avgifter.
- Om kunden svarar att godkännandet inväntas kommer projektet att läggas på is.

Allt arbete som utförs fram till leveransdatum kommer att faktureras som uppkommet.

5. Betalning

5.1 Betalning ska ske antingen på det datum som anges på offerten, orderbekräftelsen eller fakturan som sista förfallodag för betalning, eller kontant vid leverans.
5.2 Ränta och avgifter tillkommer från förfallodagen enligt The Color Club:s vid var tid gällande ränta och avgifter.
5.3 På The Color Clubbegäran är kunden alltid skyldig att tillhandahålla en bankgaranti som säkerhet för betalning. Om begäran görs efter avtalets ingående är The Color Club skyldig att ersätta kunden för eventuella kostnader i samband med detta.

6. Äganderätt och upphovsrätt

6.1 Upphovsrätten till förarbeten och koncept, kreativa presentationer, originalmaterial etc. som utvecklats av The Color Club tillhör The Color Club och får inte överlåtas till tredje part utan The Color Club:s godkännande.

6.2 Bearbetning, mellanprodukter, material, verktyg etc. som The Color Club tillhandahållit eller låtit tillhandahålla för användning i samband med leveransen tillhör The Color Club. Detta gäller oavsett om de tillhandahållna varorna fakturerats separat.
6.3 De föremål som avses i punkt 6.2 får endast användas för arbete åt kunden och får endast lagras i enlighet med separat avtal om detta.

7. Fördröjning

7.1 Vid försening har Kunden rätt att häva avtalet, med förbehåll för bestämmelsen i punkt 3.1, endast om Kunden vid avtalets ingående har klargjort vikten av leverans vid en viss tidpunkt.

8. Defekter

8.1 The Color Club ansvarar inte för fel som kunden inte skriftligen har rättat i korrektur, innefattande tryck, digital information, provtryck eller liknande.
8.2 Kunden har fullt ut och slutligt godkänt produkten om den används av kunden eller tredje part.
8.3 Kunden har inte rätt till prisavdrag eller att vägra ta emot beställd vara vid mindre avvikelser från godkänt prov eller överenskommen specifikation.
8.4 The Color Club har rätt till över- eller underleverans av upp till 10% av avtalad upplaga. I de fall papper eller annat material har tillverkats speciellt för beställningen av annan än
leverantören, har The Color Club rätt till skälig mer- eller mindreleverans utöver 10% av avtalad upplaga, dock högst materialleverantörens leveransvillkor.
8.5 Det åligger beställaren att omedelbart reklamera felaktig leverans. Om reklamation inte sker eller om reklamation sker för sent förlorar kunden rätten att göra felet gällande. The Color Club har rätt att avhjälpa ett fel om detta kan ske inom skälig tid.
8.6 The Color Club ansvarar inte för fel eller brister som kan hänföras till att kunden tillhandahållit papper eller annat material för leveransen.
8.7 The Color Club ansvarar inte för felaktig placering av självhäftande eller inlagda element om kunden inte skriftligen har gett The Color Club exakta instruktioner om deras placering.
8.8 The Color Club lämnar ingen garanti för saknade eller dubblerade nummer vid leveranser som innehåller numrerade verk. När det gäller leveranser som innehåller verk som är numrerade vid mottagandet,
eventuella korrigeringar av nummer debiteras extra.

9. Ansvar

9.1 I händelse av försening eller fel i levererad vara är The Color Club inte ansvarig för orsaken till förseningen eller felet:
- Fel i eller skada på produktionsutrustning som bevisligen orsakat försening eller skada på produktionen.
- I händelse av arbetskonflikter av något slag.
- Därutöver gäller alla omständigheter utanför The Color Clubkontroll, såsom brand, vattenskada, naturkatastrof, krig, mobilisering eller oförutsedd militärinkallelse av liknande omfattning, rekvisition, beslag, upplopp, uppror, oroligheter, valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varuknapphet, restriktioner av drivkraft, export- och importförbud och andra liknande force majeure-situationer.

9.2 Försening eller bristfällig leverans beror på någon av de omständigheter som anges i punkt 9.1 eller på att verksamheten upphört.

9.3 The Color Club är inte ansvarig för kundens rörelseförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster, inklusive förluster till följd av kundens rättsliga förhållande till tredje man, i händelse av försening eller fel i levererad vara.
9.4 The Color Club är ansvarig i händelse av att en levererad produkt orsakar personskada eller skada på egendom om artikeln i fråga till sin natur vanligtvis är avsedd för icke-kommersiell användning och huvudsakligen används av den skadelidande parten i enlighet därmed. The Color Club ska endast vara ansvarig för kommersiell skada om det kan bevisas att skadan beror på fel som gjorts av The Color Club eller dess anställda som inte kunde ha förhindrats genom kundens inspektion av de levererade produkterna. The Color Club är dock aldrig ansvarig för skada som orsakats på kundens eller annans produktion, på produkter som förpackats i/etiketterats med levererade produkter eller på föremål i vars tillverkning dessa produkter används, om det inte visas att The Color Club handlat grovt vårdslöst. The Color Club är aldrig ansvarig för rörelseförlust, utebliven vinst och annan indirekt skada. I händelse av att The Color Club hålls ansvarig gentemot tredje part till följd av kommersiell skada som överstiger gränserna för The Color Club's ansvar, är kunden skyldig att ersätta The Color Club för detta såväl som för juridiska kostnader.
9.5 The Color Club är inte ansvarig för kundens bristande behörighet att reproducera, duplicera eller publicera skrift, bilder, ritningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra företagssignum och annan produktutrustning, inklusive design eller andra föremål som kan vara föremål för tredje parts rättigheter. Om The Color Club accepterar ansvar gentemot tredje part till följd av kundens avsaknad av befogenhet att utöva tredje parts rättigheter, ska kunden hålla The Color Club skadeslös mot sådant ansvar.
9.6 The Color Club är inte ansvarig för förlust av eller skada på egendom såsom original, material etc. som inte tillhör The Color Club utan har anförtrotts av kunden i syfte att utföra ett avtalat uppdrag eller i syfte att lagras, inklusive lagring av arbete som utförts av The Color Club. The Color Club är dock ansvarig om det kan bevisas att förlusten eller skadan beror på grov vårdslöshet från The Color Club eller dess anställda. Kunden är ansvarig för att försäkra objektet mot skador och förstörelse.
9.7 Reproservice: Kundens kvalitetskontroll tar fullt ansvar vid tryckstart. I händelse av fel i tryckformar, inklusive tryckplåtar, film etc., kan The Color Club inte hållas ansvarig för någon resulterande förlust utan är endast skyldig att leverera nya, korrigerade tryckfiler.

10. Underleverantörer

10.1 The Color Club äger rätt att helt eller delvis låta utföra arbete genom underleverantör.

11. Periodiska publikationer/permanent kontraktsarbete

11.1 Om inget annat avtal har ingåtts med kunden för periodiska publikationer/permanenta kontrakt, gäller en uppsägningstid på 3 månader.

 

IT- och värdtjänster

1 Inledande bestämmelser

1.1 I detta avtal skall följande ord och uttryck ha följande betydelse om inte sammanhanget
följande betydelser om inte sammanhanget kräver annat:

Parter
The Color Club och det företag (Kund) som anges i detta dokument och tillhörande Kontrakt. Tillsättning
Detta Avtal om Color Clubs Villkor och bestämmelser, samt övriga avtal, inklusive Kontrakt, som ingåtts mellan parterna med bilagor.

Avtalsperiod
Den period som anges i Kontrakt som ingåtts mellan parterna.

Trafik
Internetbaserad trafik (IP-trafik) som levereras via fiber, trådlösa förbindelser (FWA), kopparförbindelser eller andra förbindelser.

Bostadsanläggning
Område för förvaring av IT- och telekommunikationsutrustning enligt specifikation i Kontraktet.

Avtal
Avtal undertecknat av parterna som specificerar leveransen av The Color Club:s produkter och tjänster.

Indexjustering
Vi förbehåller oss rätten till årlig indexjustering.

Dag för ibruktagande
Den dag då kunden faktiskt använder en tjänst eller service, inklusive en bostadsanläggning.

Klar att använda
Ett meddelande från The Color Club om att bostadsutrymmena, internetanslutningen eller den beställda tjänsten kan användas av kunden.

Hyra
Rätt att mot ersättning nyttja i Kontraktet angiven lokal, Fiber eller Krets. Uthyrning av bostadsfastigheter är inte nödvändigtvis en exklusiv rättighet, eftersom andra av The Color Club:s kunder kan ha rätt att placera utrustning i samma bostadsfastighet.

1.2 Detta Avtal reglerar tillhandahållandet av hosting, IT-drift, Internetanslutningar, Internettrafik och relaterade tjänster från The Color Club till Kunden och i övrigt förhållandet mellan Parterna. De specifika tjänster som Parterna är överens om att The Color Club ska tillhandahålla beskrivs i Avtal. Sådana Avtal skall omfattas och regleras av detta Avtal om inte avvikelser från detta särskilt anges i Avtalet.

1.3 Bilagor som bifogas detta dokument, Avtalet eller andra överenskommelser mellan parterna och som anges i bl.a. förteckningen över bilagor till Avtalet, utgör en del av Avtalet.

1.4 I händelse av bristande överensstämmelse mellan detta Avtal och ett Kontrakt ska Kontraktet ha företräde.

1.5 Om The Color Club tillhandahåller fysiska internetanslutningar via, men inte begränsat till, fiber, koppar eller trådlösa (FWA) anslutningar, ska villkoren för underleverantören i fråga gälla för
denna del av The Color Clubtjänst. Dessa har således företräde framför detta Avtal.

2 Avtalsperiod

2.1 Villkoren i detta Avtal och Kontrakt är oåterkalleliga för båda Parter under den avtalstid som anges i de enskilda Kontrakten, enligt vilken det kan sägas upp av vardera Part med 90 dagars skriftligt varsel till slutet av en månad. Om avtalet inte sägs upp senast 30 dagar innan det löper ut, förlängs detta Avtal och Kontraktet automatiskt
med 1 månad på samma villkor.

2.2 I varje enskilt Kontrakt bestäms Avtalsperioden för den aktuella tjänsten.

3 Betalningsåtaganden

3.1 Priser och betalningsvillkor för tjänster framgår av Avtalen. Samtliga priser är angivna i danska kronor (DKK) exklusive moms och eventuella andra skatter och avgifter.
3.2 Om inte annat särskilt anges i det enskilda Avtalet ska löpande ersättning för tjänster som anges i Avtalen betalas månadsvis före avtalets ingående eller från den tidpunkt då tjänsten förklaras "Ready for Use" av The Color Club, beroende på vilket som inträffar först.
3.3 Faktura från The Color Club skall betalas senast 14 dagar efter utfärdandet.
3.4 Alla betalningar enligt Avtalet skall ske utan avdrag eller kvittning av något slag, om inte annat överenskommits mellan Parterna och anges i det aktuella Avtalet.
3.5 Om Kunden inte betalar i rätt tid ska Kunden betala ränta på det utestående beloppet för den tid som förflutit. Räntan ska utgå och beräknas dagligen med en rörlig räntesats om fem (5) procent per år över vid var tid gällande Diskonto, och ska beräknas för förfluten tid baserat på ett år som består av 365 dagar från förfallodagen till den faktiska betalningsdagen.
faktiska betalningsdagen. Därutöver betalar kunden eventuella kostnader för indrivning av utebliven betalning och eventuella förluster som The Color Club kan drabbas av till följd av utebliven eller försenad betalning.
3.6 All löpande ersättning för tjänster som tillhandahålls av The Color Club Index justeras en gång per år.
3.7 Samtliga priser och avgifter kan, utöver prisindexering, justeras med en månads varsel. The Color Club skall informera Kunden om dessa regler med minst en månads varsel innan ändringen träder i kraft. Kunden är skyldig att betala det reglerade priset, men kan i detta fall välja att säga upp avtalet skriftligen med en månads varsel till The Color Club. Prishöjningar kan dock ske utan varsel om dessa sker till följd av regulatoriska eller legala frågor samt höjningar som härrör från The Color Club:s underleverantörer.

4 Leverans

4.1 The Color Club åtar sig att tillhandahålla de tjänster som definieras i Avtalet vid den tidpunkt som anges i Avtalet.
4.2 Tidpunkten för leverans av de enskilda tjänsterna bestäms i Kontraktet.
4.3 När tjänsterna är klara för användning ska The Color Club omedelbart meddela Kunden genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande som bekräftar att tjänsterna uppfyller de överenskomna specifikationerna. Kunden skall
måste meddela The Color Club skriftligen inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av denna information om tjänsterna inte uppfyller de överenskomna specifikationerna. Om tjänsterna inte uppfyller specifikationerna måste Kunden skriftligen specificera sådana villkor till The Color Club. Om Kunden inte har lämnat meddelande enligt ovan inom 5 arbetsdagar efter det att The Color Club har informerat om att tjänsterna är klara för användning, anses tjänsterna uppfylla specifikationerna och alla garantier.
4.4 Om Kunden finner att tjänsterna inte uppfyller specifikationerna ska Parterna samarbeta för att identifiera och åtgärda eventuella brister. Skulle tvist uppstå mellan Parterna skall denna lösas i godo. Om parterna inte kan lösa tvisten inom 15 arbetsdagar från den dag då kunden meddelade om eventuella brister, ska ärendet överlämnas till en oberoende
oberoende branschexpert, vars beslut skall vara slutgiltigt och bindande. Den oberoende experten skall utses genom överenskommelse mellan Parterna.

5 Parternas ytterligare skyldigheter

5.1 Varje part ska tillhandahålla alla nödvändiga och lämpliga tillstånd och godkännanden och i övrigt följa alla lagar, förordningar och krav från alla relevanta offentliga myndigheter som är tillämpliga på installation, användning och ägande av de tjänster som tillhandahålls av den parten.

6 Överföring

6.1 Kunden har inte rätt att överföra rättigheter och skyldigheter till tredje part, såvida inte den förvärvande tredje parten åtar sig samtliga rättigheter och skyldigheter, och endast om The Color Club skriftligen godkänner överföringen. Parterna har alltid rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till ett närstående bolag, förutsatt att det överlåtande bolaget är minst 50% ägare och fortsätter att garantera uppfyllandet av alla rättigheter och skyldigheter, såvida inte Parterna skriftligen avtalar något annat.
6.2 Parterna har rätt att överföra betalningar i enlighet med detta Avtal till sina respektive bankförbindelser utan att bankförbindelsen träder in i Avtalet. Detta kräver inte den andra Partens skriftliga medgivande.

7 Överträdelse

7.1 Vardera Part får säga upp Avtalet och varje Kontrakt skriftligen till omedelbart upphörande till den andra Parten, vid Parts väsentliga brott mot Avtalet eller Kontrakt, eller om Part försätts i konkurs eller träder i betalningsinställelse.
7.2 I händelse av Parts dröjsmål enligt punkt 7.1 ska den dröjsmålande Parten, efter skriftlig anmodan, ha 30 dagar på sig att säga upp/etablera dröjsmålet. Detta gäller dock inte betalningsskyldigheter eller frågor av sådan art att de inte kan sägas upp eller skapas.
7.3 The Color Club får säga upp Avtalet och Kontrakten skriftligen till Kunden om den senare har underlåtit att betala den skickade fakturan och inte inom 10 dagar efter att ha skickat den skriftliga påminnelsen från The Color Club har betalat det förfallna beloppet inklusive upplupen ränta etc. (jfr avsnitt 3.5)
7.4 Uppsägning av Avtalet - oavsett anledning - ska inte påverka de bestämmelser i Avtalet som ska fortsätta att gälla eller träda i kraft i händelse av uppsägning och ska inte påverka Kundens betalningsskyldighet av något belopp till The Color Club enligt Avtalet eller Kontrakten.

8 Ansvar

8.1 Efter leverans meddelas "Klar för användning", The Color Club's skyldigheter måste begränsas till The Color Club's underhållsskyldighet och eventuella tjänster som definieras i Kontraktet. The Color Club är inte ansvarig för försämring eller skada på tjänster som beskrivs i detta Avtal eller för eventuella funktionsfel / funktionsfel i dessa tjänster, eller eventuell otillgänglighet, försening, avbrott eller avbrott på grund av Kundens handlingar.
8.2 Om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal gäller att:
- Respektive Part lämnar endast de garantier som uttryckligen anges i detta Avtal och lämnar således inte garantier som kan följa av sedvänja etc.
- Ingendera Part skall vara ansvarig gentemot den andra Parten eller någon annan, inklusive dess moderbolag/dotterbolag, återförsäljare, kunder eller andra slutanvändare för indirekta förluster.
8.3 Kunden samtycker till att Kunden måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i samband med Kundens verksamhet. Kunden är införstådd med att The Color Club inte utövar någon som helst kontroll över innehållet i den Information som Kunden skickar från The Color Club:s datacenter, och att det är Kundens eget ansvar att säkerställa att den information som Kunden skickar och tar emot överensstämmer med alla tillämpliga lagar och regler. Kunden bekräftar att han har läst och accepterat avsnitt 11 "Acceptable Use Policy".
8.4 The Color Club ansvarar inte för skada på eller försäkring av Kundens utrustning om inte försäkring av Kundens utrustning specifikt ingår som en tjänst i Avtalet.
8.5 The Color Club:s maximala ersättning till Kunden får inte överstiga ett belopp som motsvarar vad Kunden har betalat The Color Club under de senaste 6 månaderna från det att kravet framställdes.

9 Sekretess

9.1 Parterna åtar sig att:
- Behandla all information som ges och/eller tas emot om varandras ärenden strikt konfidentiellt.
- Inte vidarebefordra sådan konfidentiell information till tredje man utan föregående skriftligt tillstånd från Parten och att endast använda konfidentiell information för det ändamål som beskrivs i detta Avtal. Villkor som nämns i avsnitt 9.3 är dock undantagna.
9.2 Konfidentiell information är all information om den andra Partens verksamhet eller affärsrelation som en Part har fått direkt eller indirekt, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, i samband med utförandet av uppgifterna. Undantagen från detta är dock information som är eller kommer att bli allmänt tillgänglig på annat sätt än genom Parts försummelse.
9.3 Parterna har rätt att lämna information till myndigheter för fullgörande av rättsliga förpliktelser. Vid lämnande av information är den Part som lämnar sådan information skyldig att i största möjliga utsträckning iaktta sekretess.
9.4 Denna sekretesskyldighet gäller för båda Parter även efter det att det ömsesidiga avtalsförhållandet upphört.

10 Garantier

10.1 Kundens garantier Kunden är väl förtrogen med de lagar och regler som gäller för Kundens Verksamhet. Kunden dokumenterar och garanterar att så länge detta Avtal är giltigt kommer Kundens
Verksamhet inte kommer att innehålla eller överföra material som strider mot tillämplig lag. Om Kunden bryter mot lagen och/eller inte följer The Color Club:s Användarpolicy enligt avsnitt 11 kommer The Color Club att, efter The Color Club:s eget gottfinnande, på något sätt förhindra åtkomst till sådant olagligt material och/eller upphöra att tillhandahålla tjänster till Kunden, inklusive att avbryta eller avbryta leveranser till Kunden med omedelbart varsel.
10.2 Color Clubs garantier
(a) Color Clubs servicenivåavtal (SLA) är tillämpligt om det anges i kundens avtal.

(b) Ingen annan garanti. Bortsett från garantierna i punkt (a) ovan, The Color Club gör tillgängliga alla andra tjänster, produkter och områden som de är och existerar. The Color Club ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier och The Color Club frånsäger sig allt ansvar med avseende på beteende, tillfredsställande kvalitet, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål samt garantier som härrör från kommersiell praxis, sedvana eller kommersiell praxis.
(c) Ingen garanti för tjänster som kontrolleras av tredje part. Även om The Color Club tillhandahåller anslutning till Internet för Kunden, kan The Color Club inte kontrollera informationsflödet till och från The Color Club datacenter till andra delar av Internet. Sådana flöden beror till stor del på prestandan hos Internettjänster som tillhandahålls eller kontrolleras av tredje part. Dessa tredje parter kan orsaka The Color Club's Kundens anslutningar att kopplas bort eller försvagas, men The Color Club kan inte garantera att sådana fall inte kommer att inträffa och The Color Club frånsäger sig allt ansvar i samband med sådana tillfälligheter.

11 Policy för godtagbar användning

Alla The Color Club kunder är ansvariga för att läsa och förstå denna Acceptable Use Policy. De åtgärder som beskrivs nedan definieras av The Color Club som "systemmissbruk" och är inte tillåtna. De exempel som beskrivs nedan är inte uttömmande och ingår endast för att vägleda och informera The Color Club's kunder. Om Kunden är osäker på om en åtgärd eller användning av systemet är tillåten, är det Kundens ansvar att kontakta The Color Club. Följande aktiviteter är absolut inte tillåtna och The Color Club har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att stoppa dessa aktiviteter inklusive avstängning och uppsägning av de tjänster som tillhandahålls Kunden. Se även avsnitt 10.1 ovan. I allmänhet får kunden inte använda The Color Clubs nätverk, servrar eller tjänster för att:
- bryta mot tillämpliga lagar, regler och riktlinjer
- bryta mot "policyer för acceptabel användning" av nätverk, maskiner eller servrar som nås genom att använda The Color Club's nätverk
- kränka andras integritet
- bryta mot riktlinjerna för att skicka marknadsföringsmaterial via e-post Otillåtna aktiviteter inkluderar även, men är inte begränsade till
- obehörig användning (eller försök till obehörig användning) av maskiner och nätverk
- försök att kompromettera webbplatser och servrar (t.ex. denial of service-attacker)
- förfalskning av rubrikinformation eller användaridentifiering
- distribuera skadliga program till nätverk eller maskiner (t.ex. virus, maskar, trojanska hästar etc.)
- övervaka eller skanna andra nätverk utan tillstånd
- förstöra säkerhet eller störa Internetkommunikation, inklusive tillhandahålla (tillgång till) data som kunden inte bör ha tillgång till eller logga in på en server som kunden inte bör ha tillgång till
- utföra någon form av nätverksövervakning (t.ex. paketsniffer) för att erhålla data som inte är avsedda för kunden
- försöka kringgå användarautentisering eller säkerhet för någon värd eller nätverk ("cracking")
- använda något program/skript/kommando eller skicka meddelanden av något slag som syftar till att förstöra eller störa maskiner, servrar och nätverk - både lokalt eller via Internet
- skicka oönskad bulk e-post ("SPAM")
- underhålla och driva ett öppet e-postrelä
- samla in e-postadresser från Internet i syfte att skicka oönskad massutskick av e-post ("SPAM")
- skicka eller ta emot upphovsrättsintrång eller olagligt material
- lagra olagligt material på servrar, maskiner, utrustning etc. som finns på eller är anslutna till The Color Club:s nätverk

- lämna falska eller felaktiga uppgifter i anmälningsformulär
- försöka störa eller förstöra det sätt på vilket The Color Club mäter bandbreddsförbrukning, effekt och andra
tjänster.

12 Force Majeure

12.1 Ingen av Parterna är skyldig att utge ersättning vid avtalsbrott som orsakats av omständigheter utanför Parternas kontroll, inklusive - och i den mån sådan tjänst förhindras (direkt eller indirekt) till följd av - strejk, lockout, strejk, myndighetsåtgärd, uteblivet eller försenat myndighetstillstånd, uppror, väpnad konflikt, olycka, brist på råvaror eller normala transportmedel, krigshandling, terrorism, naturkatastrof eller annan orsak utanför vad Parterna rimligen kan förväntas ha kontroll över.

13 Lagval, behörig domstol, tolkning och tvist

13.1 Detta Avtal omfattas av och skall tolkas i enlighet med dansk lag.
13.2 Parterna förbinder sig att genom förhandlingar försöka finna en uppgörelse i godo och att göra detta på ett sådant sätt att normala tjänster eller normal produktion inte påverkas. Om en uppgörelse i godo inte kan nås efter förhandlingar, skall ärendet avgöras slutgiltigt och bindande genom skiljedom i enlighet med reglerna för det danska skiljedomsinstitutet eller i de danska domstolar som
The Color Clubefter eget val.

14 Olika villkor

14.1 I samband med marknadsföring samtycker Kunden till att The Color Club får använda Kundens namn och logotyp och icke-konfidentiellt marknadsföringsmaterial och bilder samt kortfattat beskriva Kundens verksamhet till andra kunder och i The Color Club's marknadsföringsmaterial - inklusive på The Color Club's webbplats.
14.2 The Color Club och Kunden är oberoende företag och detta Avtal kommer inte att etablera ett partnerskap, joint venture, anställning, franchise eller agenturavtal eller liknande mellan The Color Club och Kunden.